Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Finally Hairextensions

Artikel 1. Aanbiedingen/overeenkomsten
1.1 Alle aanbiedingen van Finally hairextensions zijn vrijblijvend en Finally hairextensions behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
1.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Finally hairextensions. Finally hairextensions is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Finally hairextensions dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 2. Prijzen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Betalingen
3.1 De betaling dient vooraf te geschieden d.m.v. Vooruitbetaling, Ideal of “onder rembours” (betaling aan de postbode bij ontvangst pakket) U kunt de wijze van betaling aangeven tijdens het bestelproces.
3.2 Bij bestelling “op rekening” dient de betaling te geschieden binnen tien (10) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Finally hairextensions.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Finally hairextensions gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Finally hairextensions.
3.6 Als een koper via een buitenlandse bank de factuur wil betalen, dan komen de transaktiekosten of evt. andere bankkosten voor de rekening van de koper.


Artikel 4. Levering/verzending
4.1 Levering door Finally hairextensions vindt plaats direct na de betaling.
4.2 De verzendwijze wordt door verkoper bepaald, mits koper een eigen keuze heeft welke koper duidelijk in zijn/haar bestelling aangeeft. De aansprakelijkheid voor een verzending welke door koper aanbevolen wordt is geheel voor eigen risico en kan niet bij verkoper verhaald worden.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Producten blijven tot op de dag van betaling eigendom van verkoper en kunnen bij betalingsoverschrijding direct teruggevorderd worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid:
6.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontdekking aan Finally hairextensions te melden.
6.2 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Finally hairextensions te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product origineel en onbeschadigd is. Door hygienishe redenen kunnen wij haarstukken niet terugnemen. Door Finally hairextensions terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening koper.
6.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Finally hairextensions de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs te restitueren.
6.4 Indien u de koopovereenkomst heeft ontbonden en wij uw betaling al hebben ontvangen, zullen wij het door u betaalde bedrag minus de door ons betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen nadat wij de aan u geleverde producten retour hebben ontvangen, overmaken naar het rekeningnummer waarvan de betaling afkomstig is.
6.5 Klachten zijn niet ontvankelijk, indien de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, indien er sprake is geweest van feitelijk onjuist gebruik, of indien er sprake is van wijzigingen aan het geleverde die niet door ons zijn verricht.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Finally hairextensions, dan wel tussen Finally hairextensions en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Finally hairextensions, is Finally hairextensions niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Finally hairextensions

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft Finally hairextensions in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Finally hairextensions gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Finally hairextensions kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u aan Finally hairextensions schriftelijk opgave doet van een adres, is Finally hairextensions gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Finally hairextensions schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Finally hairextensions gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Finally hairextensions deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Finally hairextensions in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Finally hairextensionsr vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Finally hairextensions is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Finally Hairextensions
Papaverstraat 83
1446 EM Purmerend

Tel: 0643114306
E-mail: info@finallyhairexensions.nl
Website: www.finallyhairextensions.nl
KvK-nummer: 61312451
Btw.nummer: NL131581314B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Finally Hairextensions | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel